Tüzük

Kulübün adı ve merkezi: Kulübün adı İstanbul Teknik Üniversitesi Dağcılık Kulübü ve kısa adı İTÜDAK’tır. İTÜ Dağcılık Kulübü Spor Birliği’ne bağlı olarak Rektörlükçe belirlenecek mekanlarda çalışmalarını yürütür.

Amacı: İTÜ Dağcılık Kulübü, dağcılık sporunu bilimsel bir çerçeve içerisinde algılayıp, dağcılık kültürünün oluşturulması ve yayılması için çaba göstermeyi, etkinliklerini güvenli bir şekilde gerçekleştirmek için dağcılığın gerektirdiği kar, kaya ve buz tekniklerinin öğretilmesini ve uygulanmasını sağlamayı, dağcılar arasında yakınlaşma ve dayanışma oluşturmayı amaçlar.

Kulübün çalışma alanları: Yukarıda belirlenen amaçlar doğrultusunda dağcılık tekniklerinin öğretilmesine yönelik teorik ve pratik ders programları hazırlanır ve uygulanır. Yurt içi ve yurt dışında eğitim kampları ve tırmanışlar düzenlenir. İTÜ Dağcılık Kulübünün tanıtılması ve dağcılık sporunun yaygınlaştırılması için sergi, konferans, film gösterileri düzenlenir.

Kulübe Üye Olma ve Üyelikten Ayrılma : İstanbul Teknik Üniversitesi’nin öğrencileri, öğretim elemanları ve dağcılıkla ilgilenmek isteyen herkes kulüp tüzüğünü kabul edip, kayıt bilgi formunu doldurur. İTÜ mensubu olmayan üyeler Fahri Üye olarak kulübe üye olur. Üyelik, kayıt ücreti ödendikten sonra kesinleşir. Üyelik için başvurular; belirlenen kulüp derslerinin başlamasından sonraki 4 hafta içerisinde olmalıdır. Bir yıllık teorik ve pratik eğitimlerini tamamlamış üyeler genel kurula katılma ve oy kullanma hakki kazanır. Aidat borcu olanlar Genel Kurulda oy kullanamazlar. Üyeler Kulüp içerisinde ve tüm çalışmalarda eşit haklara sahiptir. Kulüpten çıkmak isteyenler, yazılı olarak Yürütme Kuruluna başvururlar. Borçları varsa öderler.

Üyelik Dondurulması ve Üyelikten Atılma : Etkinlik sorumlusu ve Teknik Kurul üyeleri etkinlik sırasında üyeler üzerinde denetimi yapar; yapılan değerlendirme sonucunda etkinlik kurallarını ihlal eden, kulüp etiğine aykırı davranışta bulunan üyenin, üyeliğinin dondurulmasını Yürütme Kurulu’na önerebilir. Yürütme Kurulu öneriyi değerlendirdikten sonra, üyelik dondurma önerisinin haklı bulunması durumunda mevzuubahis üyenin üyeliğinin bir sonraki olağan genel kurula kadar dondurulmasına ve üyelikten atılıp atılmama durumunun Genel Kurulunda görüşülmesine karar verir. Üyelikten atılma Genel Kurul kararı ile gerçekleşir. Üyelikten atılan üye, kendisinin isteği ya da kulüp üyesi herhangi birinin önerisi ile herhangi bir ‘Olağan Genel Kurul’ onayı ile tekrar üye olabilir.

Üyelerin hak ve görevleri şunlardır: Kulübün amaçlarına uygun hareket etmek. Kulüp aidatlarını zamanında ödemek. Verilen veya kendi isteğiyle üstlenmiş olduğu görevi yerine getirmek. Faaliyet süresince, etkinlik kurallarına uymak. Önerileri ve eleştirileri Yürütme Kuruluna bildirmek. Genel Kurul’un ve üyesi olduğu kurulun toplantılarına katılmak. Kulübün tüm olanaklarından tüzük çerçevesinde yararlanmak. Malzemeleri, malzeme kurulunun belirlediği tarihte teslim etmek ve bakım-onarımını gerçekleştirmektir.

Kulübün Organları

İTÜ Dağcılık Kulübünün organları, Genel Kurul, Yürütme Kurulu ve Denetleme Kuruludur.

Genel Kurul (G.K.):

Kulübün tüm üyelerinden oluşur. Her eğitim-öğretim yılının başında toplanır. Denetleme Kurulunu, Teknik Kurulu, Eğitim Kurulunu, Malzeme Kurulunu ve Mali Kurulu seçer. Kulüple ilgili tüm kararların alınma yetkisine sahiptir.

Yürütme Kurulu (Y.T.K.):

Genel Kurulda seçilen tüm kurul üyelerinden ve Danışman Öğretim Görevlisinden oluşur. Gerekli görüldüğünde Fahri Üyeler,Yürütme Kuruluna yardımcı olarak katılabilirler. Üniversite yönetimi ve kurallarıyla iletişimi sağlar. Gerekli gördüğü her türlü yerli ve yabancı yayının takibini, edinilmesini ve arşivlenmesini sağlar. Yurt içi dağcılık kulüpleri, dernekleri ile temas kurulması ve ortak faaliyet düzenlenmesi konusunda girişimde bulunur. Tüm Y.T.K. üyelerinin Y.T.K toplantılarına katılması zorunludur.Bir donem içerisinde mazeretsiz olarak 3 Y.T.K. toplantısına katılmayan Y.T.K. üyesinin üyeliği düşer. Y.T.K. üyeliğinden Düşürülme kararını Y.T.K. alır. Üyeliği düşürülen Y.T.K. üyesinin pozisyonuna yeni bir üye ataması Y.T.K. tarafından yapılır.

Teknik Kurul: Kulüp tırmanışlarını düzenler ve gerçekleştirmesini sağlar. Kulüp faaliyetlerine katılacak sporcu listesini belirler. Dağcılık Federasyonunun düzenlediği tırmanış kamplarının takibini yapar, aday sporcuları tespit eder ve yürütme kuruluna bildirir. Gerekli dağların ve rotaların haritalarını, fotoğraflarını ve teknik bilgilerini elde eder, arşivler ve sporculara gerektiğinde dağıtımını yapar.

Eğitim Kurulu: Her sporcu için dosya tutulması, sporcuların teorik ve pratik devam durumunun izlenmesi, sporcu ile ilgili verilen raporların arşivlenmesi işlerini yapar. Eğitim programını hazırlar. Eğitim ile ilgili yayınlar elde eder. Dağcılık Federasyonunun düzenlediği eğitim kamplarının takibini yapar, aday sporcuları tespit eder ve yürütme kuruluna bildirir. Teknik Kurul ile birlikte eğitim programını her sene yeniler, programın uygulanmasını takip eder ve yürütme kuruluna bilgi verir.

Malzeme Kurulu: Kulüpteki demirbaş malzemenin saklanması, kontrolü, bakımı ve tamirinden sorumludur. Kulüp malzemesinin üyelere ödünç verilmesi ve geri alınmasını organize eder. Gerektiğinde malzeme ihtiyaç listesi hazırlayıp yürütme kuruluna sunar.

Mali Kurul: Kulübün gelir ve giderlerini belgeli olarak takip eder, gerektiğinde yürütme kuruluna veya üyelere bilgi verir. Kayıt ücretlerinin ve aidatların toplanması işini ve takibini yapar. Sponsor firma, kurum ve kuruluş bulunması için girişimlerde bulunur.

Diğer Konular

Faaliyet öncesi ve sonrası yapılması gerekenler: Her faaliyetin bir sorumlusu seçilir. Bu kişi faaliyet öncesi Teknik Kurula Etkinlik Bildirim Formunu sunar. Teknik Kurul onayladığı takdirde faaliyet gerçekleşir. Teknik Kurul etkinliği kabul etmez ise nedenini bildirir ve Yürütme Kurulu’na iletir. Faaliyete giden üye veya üyelerin, Etkinlik Bildirim Raporu hazırladıkları takdirde savunmaları alınır. Faaliyet dönüşü, tüm katılımcılar faaliyet değerlendirme toplantısına katılmak zorundadırlar. Bu toplantı, faaliyeti takip eden hafta içerisindeki ilk dersten bir saat önce yapılır. Toplantı sonucunda, faaliyet sorumlusu bir faaliyet raporu hazırlayarak Teknik Kurul’a sunar.

Etkinlik ile ilgili kurallar: Her etkinliğin bir sorumlusu vardır. Etkinlik süresince etkinlik sorumlusu her konuda yetkilidir. Gerekli durumlarda kendisine yardımcı seçebilir. Etkinlik sorumlusuna uyulması zorunludur. Etkinliğin düzenini bozanlar sorumlu tarafından uyarılırlar. Etkinlik sorumlusuna haber verilmeden kamptan ayrılmak yasaktır. Etkinlik boyunca alkollü içecek ve uyuşturucu madde bulundurması ve kullanılması kesinlikle yasaktır. Etkinlik sonunda etkinlik sorumlusu tarafından teknik kurula rapor verilir. Değerlendirme sonucu cezayı gerektiren bir durum varsa söz konusu durum Yürütme Kurulu gündemine alınır.